Regulamin Funduszu Stypendialnego

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania „Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.

 1. Postanowienia ogólne
 1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie „Fundusz Stypendialny imienia NSZZ Solidarność”, zwany dalej Funduszem.
 2. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z województwa pomorskiego, w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów.
 3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
 4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.
 5.  Decyzje o podziale i przyznaniu, liczbie, oraz wysokości stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Środki finansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.
 7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na koncie Fundacji 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001,

z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

 • Biuro  Funduszu  znajduje się: Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 0 58 308 44 22  faks: 0 58 308 42 01, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl.
 1. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania stypendiów
 1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, z zastrzeżeniem pkt. II ustęp 5).
  1.  Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego stałym miejscem zamieszkania jest województwo pomorskie.
  1. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.
  1. Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą miały osiągnięte wyniki nauczania (średnia ocen powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).
  1. W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane od II klasy szkoły gimnazjalnej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,75).
 1. Procedura ubiegania się i zasady realizacji przyznanych stypendiów

Warunkiem uzyskania stypendium jest spełnienie następujących warunków:

 1. Złożenie należycie wypełnionego wniosku zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu,
  1. Do wniosku należy dołączyć:
 2. kopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek
 3. potwierdzenia osiągnięć – kopie zaświadczeń, dyplomów itp.
 4. dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny/ opiekuna prawnego
 5. rekomendacje.
  1. Wniosek o stypendium, może złożyć:
 6. rodzic lub opiekun prawny
 7. uczeń pełnoletni
  1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 118, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do dnia 20 lipca danego roku (w przypadku przesłania – decyduje data stempla pocztowego).
  1. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.pomorskafundacja.org.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Stypendia będą przyznawane podczas kolejnych obchodów  rocznic Sierpnia ’80.
  1. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszyscy darczyńcy.
 • Załączniki:
 1. Wniosek.
  1. Uchwała o powołaniu Kapituły Funduszu.

Gdańsk, dnia 31.01.2017

Media społecznościowe: