Komunikat Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”

Przed XXII edycją w 2024 roku (rok bł. ks. Jerzego Popiełuszki)

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek – przewodniczący, Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk), w związku z jego XXII edycją w 2024 r., postanowiła:

1.Utrzymać w Regulaminie wymóg załączenia do wniosku o stypendium tekstu na temat „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Forma dowolna, maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku i także przesłane na mail wraz ze zdjęciem: oswiata@solidarnosc.gda.pl  Najlepsze prace zostaną dodatkowo nagrodzone.

Uwaga: W tej edycji apelujemy do uczniów składających wnioski stypendialne o podjęcie tematu życia i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”, w czterdziestą rocznicę od jego męczeńskiej śmierci. Kapituła może wskazać osoby, z którymi można przeprowadzić wywiad, zeskanować zdjęcia, itd. Ks. J. Popiełuszko bywał w Gdańsku, w Dębkach (może tam ktoś dotrze do osób pamiętających Kapłana).

2.Utrzymać możliwość przyznania stypendium do maksimum dwóch razy, poza wyjątkowymi, potwierdzonymi osiągnięciami ponadregionalnymi.

3.Utrzymać zapis dotyczący wręczania stypendiów. Treść Roz. III, pkt 6 brzmi: Warunkiem otrzymania decyzji o przyznanym stypendium jest udział ucznia w uroczystej gali, w dniu 31 sierpnia.  

4.Przypomnieć, że rozpatrywane będą jedynie wnioski wypełnione na druku z 2024 roku. Treść roz. III, pkt 1 brzmi następująco: Wniosek jest należycie wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.Utrzymać termin składania wniosków stypendialnych – do 20 lipca 2024 r. Zebranie kapituły odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia br.

6.Zaakceptować propozycję ufundowania nagród w konkursie muzycznym: „Polska, moje miejsce, mój kraj”, który odbędzie się jesienią br.

Uwaga:

Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia, zostaną powiadomieni pismem – zaproszeniem do ich odebrania podczas uroczystości 31 sierpnia 2024 r.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: www.pomorskafundacja.org.pl  Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: www.solidarnosc.gda.pl oraz Sekcji Oświaty: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata 

W imieniu Kapituły:

Wojciech Książek (przewodniczący)

Media społecznościowe: