Główne zadania oddziałów okręgowych NBP:

  • analizy i prognozy dotyczące kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne;
  • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • prowadzenie sprzedaży wartości kolekcjonerskich;
  • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych;
  • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej;
  • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą – Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
  • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego;
  • prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekonomicznej oraz przeprowadzanie szkoleń z rozpoznawania znaków pieniężnych polskich i zagranicznych.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Media społecznościowe: